Aktualności

01.01.2018 INFORMACJE DLA RODZICÓW !
(ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA ŻŁOBEK)

Od dnia 01.01.2018 r. opłaty za żłobek będą wynosić:

 1. opłata za pobyt dziecka w żłobku, w kwocie stanowiącej 10 % minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę obowiązującego w 2018 roku, wynosi 210,- zł (słownie : dwieście dziesięć złotych)
 2. Rodzice mogą ubiegać się o obniżenie o 25 % opłaty za pobyt na każde dziecko w przypadku posiadania uprawnienia do pobierania zasiłku rodzinnego, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz w przypadku posiadania Karty Dużej Rodziny. Gdy do żłobka uczęszcza rodzeństwo, obniżeniu o 25% ulega opłata za drugie i kolejne dziecko.

  Obniżona opłata za pobyt dziecka w 2017 r. wynosi: 157,50 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem złotych 50/100)

 3. Opłata za wyżywienie nie ulega zmianie i w 2018 r. stawka dzienna będzie wynosić 5,- zł (słownie: pięć złotych)

21.09.2017 INFORMACJE DLA RODZICÓW !
(podsumowanie zebrania)

Jesteśmy już po pierwszym zebraniu. Dziękuję Państwu za poświęcony nam czas i tak liczne przybycie. W ramach podsumowania i jednocześnie informacji dla Rodziców, którzy nie mogli uczestniczyć w zebraniu przygotowałam kilka informacji:

 1. Ubezpieczenie NNW dzieci – InterRisk TU S. A. (ubezpieczenie dodatkowo obejmuje pobyt w szpitalu w wyniku choroby – świadczenie po trzecim dniu pobytu)
  • ubezpieczenie na kwotę 12 000,00 zł – składka jednorazowa 39,00 zł
  • płatna do 15.10.2017r. w kancelarii żłobka
  • ogólne warunki ubezpieczenia dostępne są na stronie internetowej żłobka
  • proszę o złożenie pisemnego oświadczenia, jeżeli nie zamierzają Państwo ubezpieczać dziecka
 2. Komitet Opiekuńczy przy Żłobku Miejskim Nr 2 na rok 2017/2018:
  Decyzją Rodziców biorących udział w zebraniu składka na Komitet Opiekuńczy wynosi 20,00zł miesięcznie – płatne w kancelarii żłobka od września do czerwca lub według złożonej deklaracji. Rodziny będące w trudnej sytuacji materialnej mogą zadeklarować niższą kwotę bądź uzyskać zwolnienie z dokonywania wpłat. Podanie proszę kierować do Rady Rodziców.
 3. Opłata stała za pobyt dziecka w żłobku wynosi 200,00 zł. Dzienna stawka za wyżywienie to 5,00 zł.
  Rodzice mogą starać się o obniżenie opłaty stałej do 150,00 zł jeżeli:

  • posiadają uprawnienia do zasiłku rodzinnego
  • są uczestnikami programu „Karta Dużej Rodziny”
  • do żłobka uczęszcza więcej niż jedno dziecko

  Dokumenty potwierdzające uprawnienia proszę dostarczyć do Dyrektora Żłobka.

  • Odpłatność za Żłobek dokonujemy wyłącznie na konto:
   Bank Citi Handlowy nr konta : 11 1030 1218 0000 0000 9032 3008
  • Do 10-tego każdego miesiąca Rodzice otrzymują informację o wysokości opłaty. Ewentualne zapytania prosimy kierować pod nr tel. 55 625 82 73 lub osobiście w Kancelarii Żłobka.
 4. Prosimy o systematyczne przynoszenie chusteczek suchych i mokrych. Uzupełnianie pampersów (każdy podpisany) i ubranek na zmianę.
 5. Już niebawem przedstawimy Państwu Roczny Plan Pracy, Plan Współpracy z Rodzicami oraz Kalendarz Ważnych Wydarzeń i Uroczystości. Informacje te będą dostępne na tablicach ogłoszeń w żłobku oraz na stronie internetowej żłobka w zakładce: Plany pracy
 6. Zachęcamy Rodziców do udziału w realizowanych w żłobku programach: „Cała Polska czyta dzieciom”, „Ciekawe zawody” oraz „Występy artystyczne rodziców”. Więcej informacji w poszczególnych oddziałach żłobkowych.

Dyrekcja Żłobka